Záruční podmínky a návod na údržbu obuvi

Vážený spotřebiteli,

děkujeme Vám, že jste si zakoupil naši obuv, na kterou se poskytuje záruka na výrobní vady v délce 24 měsíců od data jejího prodeje. Se zakoupenou obuví se Vám dostává do rukou i doklad o zakoupení (dodací list, popř. účtenka) a tyto záruční podmínky, jejichž součástí je i návod na údržbu a ošetřování obuvi.

Vše pečlivě uschovejte, doporučujeme předložit v případě reklamace současně s dokladem o zakoupení obuvi. Při nedodržení níže uvedených zásad nemůže být Vaše reklamace uznána. Zboží předložené k reklamaci musí být řádně vyčištěno a hygienicky nezávadné. Společnost TV PRODUCTS CZ s.r.o. je oprávněna odmítnout převzetí zboží, které nebude splňovat zásady obecné hygieny, k reklamačnímu řízení.

Výběr obuvi:

Při výběru obuvi dbejte na to, aby zvolený druh, velikost a šíře obuvi přesně odpovídaly Vašim potřebám. Obuv si před zakoupením důkladně vyzkoušejte. Nevhodně zvolený druh obuvi, velikost, šíře nebo tvar nemohou být důvodem k pozdější
reklamaci. Obuv vybírejte podle účelu, ke kterému je určená (vycházková, rekreační, …atd.).

Ošetřování a údržba obuvi:

Životnost obuvi závisí na jejím správném udržování a ošetřování. Obuv často střídejte, zejména ve vlhkém prostředí.

- nečistoty omývejte slabým mýdlovým roztokem, otřete do sucha a použijte prostředek určený k ošetření a impregnaci vrchového materiálu

- vlasovou useň ošetřujte pryžovým nebo silonovým kartáčkem a přípravky, které jsou určené pro vlasové usně. Tyto přípravky oživují barvu, mohou být barevné nebo bezbarvé. Důležité je ošetření vlasových usní vhodnou impregnací ve spray, zvyšující odolnost proti vodě. Tyto usně nikdy nekrémujte!

- podešev doporučujeme čistit vlhkým hadříkem a nášlapnou část kartáčkem

- obuv obouvejte rozvázanou a používejte obouvací lžíci, aby se nepolámala patní část

- obuv je nutné nechat po každém použití důkladně vyschnout a vyvětrat. I po krátkém použití dochází ke zvlhnutí vnitřní části obuvi vlivem pocení nohou.

- vyvarujte se rozmáčení obuvi, které poškozuje vzhled, deformuje tvar a zkracuje životnost materiálu, usňová obuv s konfekčním šitím není vodotěsná

- promáčenou obuv vycpěte novinami a postupně vysoušejte při pokojové teplotě, mimo dosah tepelného zdroje

- obuv nikdy neperte

- pro ošetřování obuvi v žádném případě nepoužívejte rozpouštědla ani jiné podobné látky (např. aceton, líh)

Skladování, přeprava:

V originál balení, v čistém, suchém a odvětraném prostředí v rozmezí teplot 10 - 30 °C, bez kontaminace vlhkem, nečistotami, plísněmi, popř. dalšími činiteli snižujícími úroveň ochrany.

Zvláště je nutné předcházet všem faktorům nepříznivě ovlivňujícím plnou funkčnost a životnost obuvi, jako např. vysoká intenzita užívání obuvi, používání obuvi k nevhodnému účelu, nedostatečná, či nesprávná údržba obuvi např. praní obuvi, atd. … V případě, že dojde k jejímu poškození z těchto důvodů, nelze obuv reklamovat.

Podmínky reklamace:

- případná reklamace může být uplatněna v kterékoliv provozovně prodávajícího, v níž je s ohledem na sortiment přijetí reklamace možné, nebo zasláním na reklamační oddělení společnosti (viz náš reklamační řád na . www.tvproducts.cz) , a to bez odkladu, nejlépe ihned při zjištění závady

- pro přijetí obuvi k reklamaci je nutno prokázat zakoupení obuvi, a to nejlépe předložením záručního listu spolu s dokladem o zakoupení obuvi

- k reklamaci je třeba předkládat obuv kompletní, vyčištěnou, zbavenou všech nečistot a hygienicky nezávadnou. Obuv nesplňující zásady obecné hygieny nelze převzít k reklamačnímu řízení.

- při reklamaci přesně definujte závadu na reklamované obuvi

Záruka se vztahuje na:

- výrobní vady nebo jiný rozpor s kupní smlouvou (např. nepár u obuvi, chybějící část výrobku, ..),  které se vyskytnou v průběhu záruční doby v délce 24 měsíců od data prodeje, a to při dodržení účelovosti zboží a doporučovaného způsobu ošetřování a údržby uvedeném v záručním listě. Uplynutím záruční doby právo reklamovat zaniká. Vadou se rozumí nedostatek na zboží, kterým je omezeno příp. znemožněno jeho další používání, aniž by však příčinou tohoto stavu bylo opotřebení zboží způsobené běžným užíváním, úmyslné či neúmyslné poškození a zanedbání základních pravidel údržby. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva, která se ke koupi váží podle zvláštních právních předpisů.

Záruka se nevztahuje na:

- vzhledové a funkční změny zboží i jejich součástí, mající svůj původ v opotřebení zboží z používání během záruční doby

- opotřebení vlivem nesprávného výběru, užívání, ošetřování a údržby

- mechanické poškození (okopání obuvi, deformace opatků způsobená obouváním bez obouvací lžíce a bez rozšněrování, prořezání vrchového nebo spodkového materiálu ostrými předměty

- prodření podšívek v patě způsobené nošením nezavázané obuvi

- prodření podšívek vlivem nesprávné volby velikosti a obvodové šíře zejména v oblasti prstů

- zažloutnutí mezipodešví, ke kterému časem dochází

- poškození zboží vlivem působení olejů, nafty, benzinu a jiných agresivních látek

- na závady, které nejsou reklamovány ihned po jejím zjištění a obuv je užívána až do úplného zničení. Užíváním poškozené obuvi nabude vada takového rozměru, že není možné provést případnou opravu.

POZOR

Nezapomeňte, prosím, že záruční doba a životnost obuvi jsou různé pojmy. Životnost obuvi je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. To znamená, že při intenzivním užívání může být životnost obuvi kratší než záruční doba.

Za projevenou důvěru Vám děkujeme a přejeme Vám pohodlnou chůzi v naší obuvi.

dev-v2.3-vps6